Skip to main content

Sus scrofa (Дива свиња)

Општи информации

Дивата свиња живее и се множи во цела Европа (освен Велика Британија и Ирска), северна Африка, централна и јужна Азија. Во северна Америка е увезен вид. Во Грција постои во Тесалија, Епир, Македонија и Тракија, а увезени се и на Пелопонез.
Шумски вид. Живее во листопадни густи шуми, но и во мешани шуми. Претпочита дабови шуми, но се среќава и во шуми со костен и бука. Исто така, се среќава и во мочуришни области, во земјоделски области кои се наоѓаат на границата со шумски области и на голема надморска висина до границите на шумите. Заштитени се со Конвенцијата од Берн (како вид на фауната под заштита).

Живеат до 10 години, а поретко до 15 години. Тежината им достигнува од 170 килограми. Имаат развиено сетило за мирис и слух, а видот им е ограничен. Крзното им се состои од два вида влакна. Првиот слој е главниот и има долги, тврди и ретки влакна, а вториот, потслојот има кратки, густи и меки влакна. Крзното им се менува два пати годишно, еднаш во октомври и еднаш во мај. 4 очници се јавуваат веднаш по раѓањето.
Тоа е вид што јаде секаква храна. Воглавно јадат растителна храна, желади, костени, разни овошја и плодови, корени и главици кои ги вадат од земјата со копање. Вршат напади на културите главно во близина на пошумените области и ги претпочитаат компирите, цвеклото, и пченката. Исто така, се хранат со печурки, црвја, полжави, ларви од инсекти, инсекти, водоземци, влекачи, глодари, јајца од птици што живеат на почвата и мрши. Бидејќи јадат мрши, кои обично се носители на трихиноза, може да ја пренесат болеста кај човекот, па затоа се препорачува добро готвење на месото од свињата.

информации
  1. Валакос, С., Π. ПафилисΠ. ГеоргакакисΓ. ПапамихаилΠ. ЛиберакисΧ. Симу и Κ. Таксидис, Диви цицачи, Национален и Каподистриски Универзитет во Атина, 2012.

  2. Цунис Γ., Цицачите во Грција, издавач Пергамини.

  3. http://www.ihunt.gr/node/119

  4. http://www.topeiros.gr/toperos/stena/pages/06thilastika.htm

место