Skip to main content

Pinus peuce (македонски бор)

Род

Бор

Семејство

борови (Pinaceae)

General Description

дрво со висина 20 - 30 м. Крошната е тесна до пирамидеста. Гранките се кратки, дебели, обично до почвата. Кората има црна боја.

Игли

по пет во сноп со должина 5 - 10 см. прави, нееластични, со запчести ивици. Растат на врвовите на гранките. Попречниот пресек на иглите е триаголен.

Пупки

долгнавести, јајцевидни со остар врв, со црвено-жолта боја и смола.

Цветови

еднополово, еднодомно растение. Машките имаат црвено - жолта боја и овални реси. Женските се во пар, ретко по повеќе (3 - 4) со мало стебло и имаат конусен облик. Цветаат од мај до јуни.

Цветови

цилиндрични, со светлокафеава боја и должина 8 - 14 см. Со кратко стебло, се одвојуваат по 1 - 4 или висат од гранките. Оплодните ливчиња имаат клинест облик и кожест изглед. Созреваат во септември/октомври, во втората година од цветањето. Семето паѓа веднаш по созревањето.

Шишарки

должина 5 - 8 мм. Со двојни крилца.

Биолошки барања

зимзелено четинарско дрво што расте во студена клима, најиздржливо во сенка од сите грчки борови. Му треба длабока, влажна и почва богата со силициум. Издржливо е на мраз, снег и ветар. Во споредба со белиот бор, потребна му е повеќе влага и хранливи состојки и претпочита области со поголема облачност.  

Географска распространетост

Црна Гора, Србија, јужна Бугарија и Албанија. Во Грција не формира шуми, но се јавува заедно со белиот бор и буката на планината Ворас и во областа Аридеа (во локациите Оморфо Ливади и Ано Петерник) и во Родопи (локација Цихла). 

Употреба

дрвото е соодветно за градежно дрво, намештај и облоги. Би можело да се употреби и за повторно пошумување, за ширење на шумскиот појас на високите планини со силициумови карпи во северна Грција, но и за производство на вода. 

информации
  1. Атанасиадис Н. Шумска ботаника ΙΙ: Дрва и грмушки во шумите на Грција, С. издание Јахудис и сораб. А.Д., 1986.

  2. Дафис С. Шумите на Грција, Музеј на природна историја Гуландри, 2010.

Распределба на
категорија