Skip to main content

Pernis apivorus (Јастреб глувчар)

Семејство

Accipitridae

Род

Pernis

Статус на присуство

Јастребот глувчар е преселнички вид. Во Грција доаѓа обично на почетокот на мај и заминува на крајот на септември во Африка (јужно од Сахара) каде што презимува.

население

Населението во Грција е проценето на околу 250 пара со тенденција на намалување во последните години (Генсбол 1992). 

Можни закани

Замена на отворените букови шуми со повторно пошумување, и општо, намалувањето на отворените ливади постепено ги ограничува областите во кое се храни овој вид.

Опис

Се работи за шумски вид. Прави гнезда во дрва и ги претпочита листопадните дрва, особено дабовите. Се храни главно со инсекти (особено оси), а поретко со влекачи, водоземци, но и плодови. Обично лови во отворени површини со поретка вегетација, во чистини или на границите на шумите во близина на почвата.

информации

Акриотис Т., 1995. Грчки хабитати, авифауна и нејзина заштита. Во: Боназунтас М. и А. Кацаити, Одбрани теми од управувањето со средината. Музеј на природна историја Гуландри

Делигеоргис Ј., 2004 Авифауната во северниот дел на реката Лудиас и влијанието на човековите активности врз неа. магистерски труд, Аристотелов универзитет во Солун.

Казанѕидис С., Цакирис Р., Дималексис А., 2003 „Авифауната во псевдоалпските ливади на областа Џена - Пиново и активностите за нејзиното зачувување“. Во: Платис П. и Т. Папахристу (изд.), Белешки од 3та Сегрчка конференција за полиња и ливади , Карпениси, 4-6 септември 2002, стр. 469 - 476. Министерство за земјоделски развој и храна - Грчко друштво за полиња и ливади.

Коминос Т., 1995 Китира - На патот на птиците. Грчко орнитолошко друштво

http://www.europeanraptors.org/raptors/european_honey_buzzard.html

http://www.poulia.info/2011/10/blog-post_1384.html

http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3334

http://www.katakali.net/drupal/ierakomorfa/sfikiaris

http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/5667

место