Skip to main content

Ostrya carpinifolia (хоп Габар)

Род

Ostrya

Семејство

Betulaceae 

General Description

Листопадно дрво со висина до 15 м. Потекнува од крајбрежните средоземни области во Европа. Има кратко стебло, мали копјести листови со запчести ивици. Женските цветници имаат бела боја и се јавуваат во мај.

информации

Градинарство за сите: практична енциклопедија за цвеќиња – растенија – дрва - зеленчук, Издавачка куќа Алкион.

Атанасиадис Н. Шумска ботаника ΙΙ: Дрва и грмушки во шумите на Грција, С. Јахудис и сораб. А.Д., 1986.

Сфикас Г., Дрва и грмушки во Грција, Евстатиадис Груп 2000. 

Распределба на
категорија