Skip to main content

Juniperus oxycedrus (бодлив смрека)

Род

Juniperus

Семејство

Cupressaceae

General Description

Зимзелено дрво со висина до 12 м. Има конусна крошна и гранки кои ползат на почвата. Има иглести листови. Вид од средоземните области во близина на бреговите, но и од високите планини. Во Грција се наоѓа речиси во сите шуми.

информации

Градинарство за сите: практична енциклопедија за цвеќиња – растенија – дрва - зеленчук, Издавачка куќа Алкион.

Атанасиадис Н. Шумска ботаника ΙΙ: Дрва и грмушки во шумите на Грција, С. Јахудис и сораб. А.Д., 1986.

Сфикас Г., Дрва и грмушки во Грција, Евстатиадис Груп 2000. 

Распределба на
категорија