Skip to main content

Fagus sylvatica (Европската бука)

Род

Fagus

General Description

листопадно дрво со висина 30 - 35 м. Крошната на мала возраст е конусна, а подоцна овална и на крај широка и сводеста. Кората на почеток има сива боја, подоцна е мазна и сребрено - сива, а поретко има сува кора.

Листови

спирално распоредени, во два реда, овални до елипсоидни со должина 4 - 10 см. и ширина 2,5 - 7 см. Листовите се остри. Основата е широка, од клинест до заоблен облик. Горната површина е темно-зелена. Долната има посветла боја. Ивиците се благо брановидни. Стебленцето е кратко со должина 0,8 - 1,2 см.

Цветови

еднополови. Еднодомно растение. Машките се тркалезни, жолти до црвени разделени цветници кои растат од пазувите на листовите на едногодишните гранки. Женските се главовидни цветници, со кратко и дебело стебленце и се наоѓаат на врвовите на едногодишните гранчиња. Цветаат во април - мај, откако најпрво ќе пораснат листовите.

Плод

плодовите се триаголни и сјајни, црвено - кафеави и по 2 - 3 во дрвеното капаче покриено со остри листови. Созреваат во септември/октомври, во истата година по цветањето. 

Биолошки барања

на овој вид му треба влажна почва, хумусна, богата со неоргански хранливи материи, стабилна влага во воздухот и средна клима која повеќе се приближува кон Атлантикот. Издржливо е на сенка повеќе од останатите листопадни дрва.

Географска распространетост

во средна и јужна Европа, од Шпанија до Крим и од Шкотска и Скандинавија до Сицилија и Грција. Во Грција на планината Оксја и посеверно, во букови шуми на централните и западните делови на земјата

Дабот е основен составен дел на површината покриена со шуми во оваа област. Создава густи и постојани групации во областа каде се шири, како со чисти, така и со мешани шуми заедно со ела, бел бор, но и со црн бор. Мешавината на овие видови со бука се движи помеѓу пошироките граници, значи од единки, групации, шумички дури и мали дрвореди. Наоѓа многу добри и погодни услови и климатско - почвена средина за добар развој, па затоа ја создава крајната заедница КЛИМАКС. Се смета за вид со прогресивен развој, доминира апсолутно во сите подлабоки, поплодни и повлажни места и одлично се одржува и покрај, понекогаш, неповолните човечки влијанија.

Употреба

Дрвото на дабот има голем број намени, како огревно дрво, произведува одличен јаглен, а дрвото за градење од дабови со високо стебло, откако прво ќе се исуши за да се намали неговата еластичност, соодветно е за производство на намештај, столарија итн.

информации

Атанасиадис Н. Шумска ботаника ΙΙ: Дрва и грмушки во шумите на Грција, С. Јахудис и сораб. А.Д., 1986.

Административна студија на јавните шуми во Алмопија.  

Распределба на
категорија