Skip to main content

Aquila heliaca (Кралски орел)

Семејство

Accipitridae

Потсемејство

Accipitrinae

Род

Aquila

население

Кралскиот орел е вид загрозен во целиот свет и најреткиот предатор во земјата кој однеодамна престана да прави гнезда. Европското население е проценето на околу 320-570 пара, со општа тенденција за намалување. Во нашата земја се врши често набљудување на кралскиот орел во зима и во текот на селењето, но показателите за можно вгнездување се мошне мали.

Можни закани

Најсериозните закани за видот се намалувањето на неговите хабитати заради интензивирање на земјоделството, уништување на местата за вгнездување во рамнинските и полупланинските области (големи дрва) и незаконското користење на токсични стапици.

Опис

Се работи за вид којшто е поврзан со традиционалниот земјоделски предел на рамнинските области, каде постои мешавина на култури од житарици, ливади за пасење и мали природни водени хабитати. Се храни со мали цицачи (стоболки, зајаци, глодари) кои ги лови на отворени површини. Прави гнезда во големи дрва во рамнинската и полупланинската зона.

информации
 1. Акриотис Т., 1995. Грчки хабитати, авифауна и нејзина заштита. Во: Боназунтас М. и А. Кацаити, Одбрани теми од управувањето со средината. Музеј на природна историја Гуландри

 2. Делигеоргис Ј., 2004 Авифауната во северниот дел на реката Лудиас и влијанието на човековите активности врз неа. магистерски труд, Аристотелов универзитет во Солун.

 3. Казанѕидис С., Цакирис Р., Дималексис А., 2003 „Авифауната во псевдоалпските ливади на областа Џена - Пиново и активностите за нејзиното зачувување“ Во: Платис П. и Т. Папахристу (изд.), Белешки од 3 та Сегрчка конференција за полиња и ливади , Карпениси, 4-6 септември 2002, стр. 469-476. Министерство за земјоделски развој и храна - Грчко друштво за полиња и ливади.

 4. Коминос Т., 1995 Китира - На патот на птиците. Грчко орнитолошко друштво

 5. http://www.poulia.info/2011/10/blog-post_1641.html

 6. http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=2369

 7. http://www.kykpee.org/istoselides/istoselides_greek/eidos_tou_mina_to_eidos_tou_dekemvri_2013.html

 8. http://www.arkive.org/imperial-eagle/aquila-heliaca/

 9. http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22696048

 10. http://animaldiversity.org/accounts/Aquila_heliaca/

 11. http://www.eagledirectory.org/species/eastern_imperial_eagle.html

 12. http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/docs/aquila_heliaca.pdf

 13. http://www.globalraptors.org/grin/SpeciesResults.asp?specID=8166

 14. http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=469DCF57248A1C69

 15. http://www.planetofbirds.com/accipitriformes-accipitridae-imperial-eagle-aquila-heliaca

 16. http://www.biodiversity-info.gr/index.php/el/greek-nature-and-biodiversity/species/fauna/birds/aquila-heliaca

 17. https://wwfaction.wordpress.com/tag/%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%82/

место