Skip to main content

Abies borisii regis (abies alba X Abies cephalonica, populous hybridogenus) бугарскиот ела

Род

Abies

Семејство

Pinaceae

General Description

зимзелено дрво со висина 20 - 35 м. Крошната е широка и конусна. Кората на почеток има сиво-кафеава боја. Подоцна станува бело - сива и сува. Се смета дека оваа ела е хибридно население кое произлегува од вкрстување помеѓу белата ела и елата од островот Кефалонија што се случило во последниот леден период. 

Игли

на пониските гранки врвовите се малку остри или со засек. На погорните гранки имаат остри врвови и општо земено се поголеми.

Пупки

овални, формираат вистински пршлени со малку смола.

Цветови

еднополово, еднодомно растение. Машките имаат жолти реси. Женските имаат исправени конуси со жолто - зелена боја: Цвета од април до мај.

Цветови

цилиндрични, со должина од 15 см. Имаат различна боја, благо конусен облик и на површината имаат смола. Созреваат во септември/октомври, во годината во која цветаат. Семето паѓа веднаш по созревањето.

Шишарки

триаголно, овално, со светлокостенова боја, со меурчиња со етерични масла и крилце кое го опкружува како покривка.

Биолошки барања

бидејќи се работи за хибридно население, биолошките барања некогаш се поблиски до белата, а некогаш до елата од Кефалонија.

Географска распространетост

Се јавува на надморска висина 800 - 1.800 м., на планини со годишни врнежи над 1.000 мм. Во јужна Бугарија и поранешна јужна Југославија. Во Грција спорадично на Пелопонез, во Тимфристос и Оксја, и оттаму посеверно до границата во мешана шума или во дрвореди.

Елата претставува второ по ред дрво во однос на вкупната површина покриена со шума. Во ваквите шуми елата не формира само чисти групации, туку и мешани шуми главно со бука, а поретко со црн и бел бор, но и со даб.    

информации

Атанасиадис Н. Шумска ботаника ΙΙ: Дрва и грмушки во шумите на Грција, С. Јахудис и сораб. А.Д., 1986.

Административна студија на јавните шуми во Алмопија.

Распределба на
категорија