Skip to main content

‘’Living history, Living nature’’

База на податоци за природното наследство Алмопија презентира најважните природни локалитети, најважните видови на флора / фауна и сознанија од областа. Тоа беше развиена во рамките на проектот "Жива историја, Дневна Naure" која има за цел да се спроведе интервенции за заштита и унапредување на културното и природното наследство на крстот, со серија на активности за промоција на избраните точки на интерес и да ги видите новите инструменти.


Превземи теренско истражување во форма на PDF Природно наследство

Флора и фауна на Алмопија
Заштитени видови

Достапна библиографија

Lhi-Lna
Алмопија