Skip to main content

Достапна библиографија

1)    Атанасиадис Н., Шумска фитосоциологија, во издание на Јахудис, 1985
2)    Анагностопулу M., Врската меѓу заедницата на без’рбетници и квалитетот на водата, и применливоста на биотски индекси во системот на реката Алмопеос (Грција), Универзитетот во Манчестер, Оддел на еколошка биологија, 1992. 
3)    Арнолд Н. E., Влекачи и водоземци во Европа, Princeton University Press, 2003. 
4)    Валакос, С., Π. Пафилис, Π. Георгакакис, Γ. Папамихаил, Π. Либеракис, Χ. Симу и Κ. Таксидис, Диви цицачи, Национален и Каподистриски 
Универзитет во Атина, 2012. 
5)    Вујуклакис Г. Е. Елефтериадис, Г.Е. , Петролошка, геохемиска и вулканска студија на плеоценските вулкански формации во Алмопија: нивната врска со геотермичките појави во областа, Солун, 2002. 
6)    Диамлексис А., Бусбусурас Д., Кастритис Т., Манолопулос А. и Саравиа В. (координатори на изданието). Краен извештај од програмата за повторна процена на 69 значајно области за птиците и за нивнот назначување како Зони за специјална заштита на авифауната. Министерство за средина, физичко планирање и јавни работи, Атина, 2009. 
7)    Димитропулос Α. и Γ. Јоанидис, Рептили во Грција и Кипар, Издавачка куќа Коан, 2002. 
8)    Општина Алмопија Оперативен план на општината Алмопија, септември 2011. 
9)    Општина Аридеа, Земјата на Алмопите - патеки на природата, 2005.
10)    Општина Воден, Воден хабитат Агра-Врита-Ниси, Човекот и природата во хармонија 
11)    Алафтериадис Г.Е., Прилог кон студијата за вулканските карпи во јужна Алмопија Солун, 1977. [достапно во библиотеката на одделот за геологија на Аристотеловиот универзитет во Солун]
12)    Општина Ексаплатанос, Истражување на развојните очекивања на локалното население и дијаграм на туристичките инфраструктури, 2007.  
13)    Захаропулос К. и Барбикас И., Бањите во Грција, издание Кастањоти, Атина 2001. 
14)    Зервас М., „Гигантот на границите Кајмакчалан“, списание Искачувајќи се, број 19, есен 2002.  
15)    Јорданоглу А., Неистражената централна Македонија, издание Road, Атина 2002. 
16)    Јорданоглу А., Неистражената западна Македонија, издание Road, Атина 2002. 
17)    „Кајмакчалан - Минување“, Искачувајќи се, број 19. септември - октомври - ноември. 
18)    „Кајмакчалан: гигантот на север“, Грчка панорама, број 11, декември 1998. 
19)    Казанѕидис С., Управување на авифауната во планиниски - шумски области, Солун, Национален институт за земјоделско истражување (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) - Институт за шумски истражувања, 2002. [достапно во библиотеката на Грчкиот центар за природни резервати-мочуришта]
20)    Какурос П. и Д. Пападопулу, Документирање на применетите практики за одржување во областа на планината Џена, 2007. [достапно во библиотеката на Грчкиот центар за природни резервати-мочуришта]
21)    Караѕоглу Т., Нашиот дом, Издание Идрогиос, 2003.  
22)    Кондопулос С., Пела: минатото, сегашноста и иднината. Можности за развој на префектурата Пела, дипломска работа, Солун, Аристотелов универзитет во Солун, 2013. [достапно во библиотеката на Аристотеловиот универзитет во Солун]
23)    Манѕавелас А., Специјален план за управување во областа на врвовите на планината Ворас, [достапно во библиотеката на Грчкиот центар за природни резервати-мочуришта (ΕΚΒΥ)]
24)    Марантиду А., Лековити извори: социјално, економско и еколошко истражување на  Случајот на бањите во Аридеа во префектурата Пела, Егејски универзитет, Факултет за човечката средина, Оддел за човечката средина, 2009. [достапно во библиотеката на Егејскиот факултет]
25)    Минцис Г., Комплетна програма за развој на планинискиот венец Пиново-Џена, периферија на централна Македонија - Анаптиксиаки Пела А.Д., 2001.
26)    Голем водич на префектурата Пела, издавачка куќа ОМИРОС.
27)    Студија за туристички развој на перифериите во централна Македонија и западна Македонија: Фаза 1 и Фаза 2 / Грчка туристичка организација (ΕΟΤ). -- ΕΟΤ, 2003. 
28)    Басгуракис Т., „Џена - убавицата на северните граници“, списание Грчка панорама, број 24, ноември-декември 2001. 
29)    Басгуракис Т., „Кајмакчалан (Ворас) - гигантот на север“, списание Грчка панорама, број 11, декември 1998.
30)    Дасиос Т. „На планините на античка Алмопија“, списание Искачувајќи се, број 3, есен 1998.  
31)    Водич од издавачката куќа Explorer, Зимски бегства, 2008. 
32)    Водич од издавачката куќа Explorer, Екотуризам, 2006. 
33)    Водич од издавачката куќа Explorer, Планинска Пела, 2005. 
34)    Водич од издавачката куќа Explorer, Ски-центри, 2005.
35)    Водич од издавачката куќа Explorer, Експедиција низ грчката природа, 2004. 
36)    Водич од издавачката куќа Explorer, западна-централна Македонија, 2003. 
37)    Водич од издавачката куќа Explorer, Традиционални населби, 2003. 
38)    Водич од издавачката куќа Explorer, Планините на Грција, 2003.
39)    Водич од издавачката куќа Explorer, Националните паркови на Грција, 2002. 
40)    Пафилис П. и С. Βαλάκος, Влекачите и водоземците во Грција: водич за препознавање, Издавачка куќа Патаки, 2012.
41)    Пападопулу Д., Кон одржливо користење и управување со земја и прекугранична сорабтка во планинскиот регион Џена-Кожуф, Технички универзитет во Минхен - Центар за управување со земја и користење на земја, 2007.
42)    Пикрида А., Одржлив развој на општината Алмопија, Аристотелов универзитет во Солун, Политехнички факултет, Оддел за цивилни инженери, 2011. [достапно во библиотеката на Аристотеловиот универзитет во Солун]
43)    „Пиново“, Искачувајќи се, број 15. Стр. 30 - 33.
44)    „Пиново - Џена на патеката на границите“, Искачувајќи се, број 16, стр. 44 - 50.
45)    „Пиново: гигантот на север“, Грчка панорама, број 72, ноември-декември 2009.
46)    ‘„Пиново – Џена“, Врвови, број 186, ноември-декември 2006.
47)    Платис П., Препознавање на оценување на природните хабитати на авиофауната: за вклучување во Европската мрежа од Директивата 79/409/ЕЕЗ: „Планина Пиново-Џена“, Национален институт за земјоделско истражување (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), 1995. [достапно во библиотеката на Грчкиот центар за природни резервати-мочуришта]
48)    Платис Π., Траколис Д. и Ј. Мелиадис, „Придонес на псевдоалпските ливади во планиниските комплекси Ворас, Пиново и Џена во зачувувањето на дивата фауна“, Науката за полињата и ливадите и развој на планинските области, Белешки од 3та Сегрчка конференција за полиња и ливади, Карпениси, 2002. 
49)    Ѕимопулос Г., Впечатоците од нашите патувања: од Кожани-Птолемаида-Аминтео-Св. Пантелејмон-Арниса-Агра-Воден-Алмопија-Аридеа-Пожарски бањи, Кожани Хрис. Галанидис. [достапно во библиотеката на Друштвото за македонски студии и Националната библиотека на Грција]
50)    Траколис Д., Специјална еколошка студија и план за управување на областа за спцијална заштита во планините Џена-Пиново, Национален институт за земјоделско истражување (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) - Институт за шумски истражувања, 2000. [достапно во библиотеката на Грчкиот центар за природни резервати-мочуришта (ΕΚΒΥ)]
51)    Циакирис Р и П. Какурос, Водич за заштита на местата за гнездење на предаторите за областа Џена-Пиново, Грчки центар за природни хабитати-мочуришта (ΕΚΒΥ), 2007. [достапно во библиотеката на Грчкиот центар за природни резервати-мочуришта (ΕΚΒΥ)]
52)    Циакирис Р., Експеримантално создавање на точки за хранење на брадестиот мршојад и други птици-предатори во планинскиот венец Џена-Пиново, Солун, Национален институт за земјоделско истражување (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), 2002. 
53)    Ципирас К., На грчките планини – 50-те најубави патеки за пешачење и екологија, издание Ливанис, 1992. 
54)    Цунис Γ., Цицачите во Грција, издавачка куќа Пергамини. 
55)    Солдатос К.Т., Вулканските карпи во Алмопија, Аристотелов универзитет во Солун, 1955. [достапно во библиотеката на Аристотеловиот универзитет во Солун]
56)     „Клисура Рамнобор - Килидерко 1762 м.“, Трекинг, декември 2000.
57)    Валакос Ед., П. Пафилис, Сотиропулос П. Либеракис и П. Марагу, Влекачите и водоземците во Грција, Издание Химера, 2008.