Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προστατευόμενα είδη

Με το Προεδρικό Διάταγμα 67/1981 κηρύσσονται προστατευόμενα 775 είδη αυτοφυούς χλωρίδας και 225 είδη άγριας πανίδας (εκτός από πουλιά), τα οποία αναγράφονται με την επιστημονική τους ονομασία σε συνοδευτικά παραρτήματα.

 

ΠΔ 67/1981: “Για τη προστασία της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανάδας και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της έρευνας αυτών." ΦΕΚ 23,43/Α)

 

Από τα προστατεύομενα είδη στην περιοχή του όρους Βόρας συναντάμε τα ακόλουθα:

 

 

Χλωρίδα

 

Onosma heterophyllum Griseb.

Dianthus myrtinervius Griseb. subsp. caespitosus Strid & Papanicolaou

Dianthus myrtinervius Griseb. subsp. myrtinervius

Anthemis cretica L. subsp. coiumnae (Ten.) Franzen

Ramonda serbica Pancic

Rhinanthus pindicus (Sterneck) Soo

Viola brachyphylla W. Becker

Ophrys sphegodes Mill, subsp. hellenae (Renz) D. M. Moore

Cephalanthera damasonium (Miller) Druce

Cephaianthera longifolia (L.) Fritsch.

Cephalanthera rubra (L.) Rich

Coeloglossum viride (L.) Hartman

Corallorhiza trifida Chatelain

Dactyiorhiza cordigera (Fries) Soo

Dactyiorhiza majaiis (Reichenb.) Hunt & Summerh. subsp. majalis

Dactyiorhiza saccifera (Brongn.) Soo

Dactyiorhiza sambucina (L.) Soo

Epipactis helleborine (L.) Crantz

Gymnadenia conopsea (L.) R. BR. in Alton

Gymnadenia frivaldii Hampe ex Griseb.

Himantoglossum hircinum (L.) Spengel subsp. hircinum

Limodorum abortivum (L.) Schwartz

Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Richard

Nigritella nigra (L.) Reichenb. f.

Orchis morio L.

Orchis pallens L.

Orchis simia Lam.

Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Richard

Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb.

Soldanella pindicola Hausskn.

Narcissus poeticus L. subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker

Campanula hawkinsiana Hausskn. & Heldr.

Dianthus viscidus Bory & Chaub.

Aster aipinus L

Jovibarba heuffelii (Schott) A. & D. Love

Knautia magnifica Boiss. & Orph.

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel

Gentiana asclepiadea L.

Gentiana cruciata L.

Gentiana punctata L.

Gentiana verna L. subsp. balcanica Prltchard

Ramonda nathaliae Pancic & Petrovic

Lilium carniolicum Bernh. ex Koch subsp. albanicum (Grlseb.) Hayek

Lilium martagon L.

Dactylorhiza baumanniana Holzinger & Kunkele

Orchis mascula L.

Pinus peuce Grlseb.

Poa thessala Boiss. & Orph. In Bolss.

Atropa bella - donna L.

 

 

Πανίδα

 

 

Αμφίβια

Salamandra salamandra(Σαλαμάνδρα)

Bufo bufo (Χωματόφρυνος)

Hyla arborea (Δενδροβάτραχος)

Rana dalmatina (Ευκίνητος βάτραχος)

Rana graeca (Ελληνικός βάτραχος)

 

Ερπετά

Testudo graeca (Χελώνα)

Testudo hermanni(Χελώνα)

Lacerta viridis (Πρασινόσαυρα)

 

Θηλαστικά

Erinaceus europeus L. (Σκαντζόχοιρος)

Martes foina Erxleben (κουνάβι)

Mustela nivalis (Νυφίτσα)

Pipistrellus pipistrellus Schreber (Κοινή νυχτερίδα)

Pipistrellus saw/ Bonaparte (Βουνονυχτερίδα)

Talpa caeca Savi (Μεσογειακός Ασπάλακας)

Talpa europea L. (Ευρωπαϊκός Ασπάλακας)

 

 

 

è Με την Σύμβαση της Βέρνης προστατεύονται είδη της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας που παρατίθενται στα συνοδευτικά παραρτήματα Ι,ΙΙ και III. Επίσης προστατεύονται οιπεριοχές στις οποίες ζούν τα είδη αυτά, καθώς και τα φυσικά τους ενδιαιτήματα που απειλούνται με εξαφάνιση.

 

Ν. 1335/1983: Κύρωση διεθνούς σύμβασης (Βέρνη, 19.9.1979) για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης. (Σύμβαση Βέρνης, ΦΕΚ32/Α)

 

 

Από τα προστατεύομενα είδη στην περιοχή του όρους Βόρας συναντάμε τα ακόλουθα:

 

 

Πανίδα

 

 

Αμφίβια

Salamandra salamandra Σαλαμάνδρα (Παρ. Ill)

Bombina variegate Μπομπίνα (Παρ. II)

Bufo bufo Χωματόφρυνος (Παρ. Ill)

Hyla arborea Χωματόφρυνος (Παρ. Ill)

Rana dalmatina Ευκίνητος βάτραχος (Παρ. II)

Rana graeca Ελληνικός βάτραχος (Παρ. Ill)

Rana rldlbunda Λιμνοβάτραχος (Παρ. Ill)

 

Ερπετά

Testudo graeca Χελώνα (Παρ. II)

Testudo hermanni Χελώνα (Παρ. II)

Lacerta vlridis Πρασινόσαυρα (Παρ. II)

Coluber caspius Αστραπόφιδο (Παρ. II)

Vipera ammodytes  Οχιά (Παρ. II)

 

Ορνιθοπανίδα

Accipiter brevlpes Σαΐνι (Παρ. II)

Accipiter gentilis Διπλοσάινο (Παρ. II)

Acciplter nisus Τσιχλογέρακο (Παρ. II)

Acrocephalus palystis Βαλτοποταμίδα (Παρ. II).

Aegithalos cauda tus Αιγίθαλος (Παρ. II)

Alauda arvensis Σταρήθρα (Παρ.  ΙΙ)

Anthus campestris Χαμοκελάδα (Παρ. ΙΙ)

Anthus spinoletta Νεροκελάδα (Παρ. ΙΙ)

Anthus trivialis Δενδροκελάδα (Παρ. ΙΙ)

Apus melba Σκεπαρνάς (Παρ. ΙΙ)

Aquila chrysaetos Χρυσαετός (Παρ. ΙΙ)

Aquila hetiaca Βασιλαετός (Παρ. ΙΙ)

Aquila poma rin a Κραυγαετός (Παρ. ΙΙ)

Athene noctua Κουκουβάγια (Παρ. ΙΙ)

Bonasa bonasia Αγριόκοτα (Παρ. ΙΙ)

Bubo bubo Μπούφος (Παρ. ΙΙ)

Buteo buteo Γερακίνα (Παρ. ΙΙ)

Buteo rufinus Αετογεροκίνα (Παρ. ΙΙ)

Caprimulgus europaeus Γιδοβύζι (Παρ. ΙΙ)

Carduelis cannabina Φανέτο (Παρ. ΙΙ)

Carduelis carduelis Καρδερίνα (Παρ. ΙΙ)

Carduelis chloris Φλώρος (Παρ. ΙΙ)

Carduelis spinus Λούγαρο (Παρ. ΙΙ)

Cinclus cinclus Νεροκότσυφας (Παρ ΙΙ).

Circus aeruginosus Καλαμοκίρκος (Παρ. ΙΙ)

Circaetus gallicus Φιδαετός (Παρ. ΙΙ)

Circus pygargus Λιβαδόκιρκος (Παρ. ΙΙ)

Centhia familiaris Βουνοδενδροβάτης (Παρ. ΙΙ)

Ciconia ciconia Πελαργός (Παρ. ΙΙ)

Ciconia nigra Μαυροπελαργός (Παρ. ΙΙ)

Coccothaustres coccothaustres Χονδρομύτης (Παρ. ΙΙ)

Corvus corax Κόρακας (Παρ. ΙΙ)

Corvus corone Κουρούνα (Παρ. ΙΙ)

Delichon urbica Σπιτοχελίδονα (Παρ. ΙΙ)

Dendrocopos leucotos Λευκονώτης (Παρ. ΙΙ)

Dendrocopos major Παρδαλοτσικλιτάρα (Παρ. ΙΙ)

Dendrocopos medius Μεσοτσικλιτάρα (Παρ. ΙΙ)

Dendrocopos minor Νανοτσικλιτάρα (Παρ. ΙΙ)

Dendrocopos syriacus Βαλακανοτσικλιτάρα (Παρ. ΙΙ)

Dryocopus martius Μαυροτσικλιτάρα (Παρ. ΙΙ)

Emberiza caesia Σκουρόβλαχος (Παρ. ΙΙ)

Emberiza cia Βουνοτσίχλονο (Παρ. ΙΙ)

Emberiza cirlus Σιρλοτσίχλονο (Παρ. ΙΙ)

Emberiza citrinella Χρυσοτσίχλονο (Παρ. ΙΙ)

Emberiza hortulana Βλάχος (Παρ. ΙΙ)

Emberiza melanocephala Αμπελουργός (Παρ. ΙΙ)

Eremophila alpestris Χιονάδα (Παρ. ΙΙ)

Erithacus rubecula Κοκκινολαίμης (Παρ. ΙΙ)

Falco eleonorae Μαυροπετρίτης (Παρ. ΙΙ)

Falco cherrug Στεπογέρακο (Παρ. ΙΙ)

Falco naumanni Κιρκινέζι (Παρ. ΙΙ)

Falco subbuteo Δενδρογέρακο (Παρ. ΙΙ)

Falco pelegrinus Πετρίτης (Παρ. ΙΙ)

Falco tinnunculus Βλάχο κιρκινέζα (Παρ. ΙΙ)

Falco vespertinus Μαυροκιρκινέζα (Παρ.ΙΙ)

Ficedula semitorquata Δρυομυγοχάφτης (Παρ. ΙΙ)

Fringilla coelebs Σπίνος (Παρ. ΙΙ)

Garrulus glandarius Κίσσα (Παρ. ΙΙ)

Gypaetus barbatus Γ υπαετός (Παρ. ΙΙ)

Gyps fulvus Όρνιο (Παρ. ΙΙ)

Hleraaetus fasclatus Σπιζαετός (Παρ. ΙΙ)

Hlppolais pallida Ωχροστριτσίδα (Παρ. ΙΙ)

Hirundo daurica Δενδροχελίδονο (Παρ. ΙΙ)

Hlrundo rustica Χελιδόνι (Παρ. ΙΙ)

Jynx torqullla Στραβολαίμης (Παρ. ΙΙ)

Lanius collurio Αετομάχος (Παρ. ΙΙ)

Lanius minor Γαιδουροκεφαλάς (Παρ. ΙΙ)

Lanius senator Κοκκινοκεφαλάς (Παρ. ΙΙ)

Luscinia megarhynchos Αηδόνι (Παρ. ΙΙ)

Lullula arborea Δενδροσταρήθρα (Παρ. ΙΙ)

Merops apiaster Μελισσοφάγος (Παρ. ΙΙ)

Miliaria calandra Τσιφτάς (Παρ. ΙΙ)

Motacilla alba Λευκοσουσουράδα (Παρ. ΙΙ)

Motacilla cinerea Σταχτοσουσουράδα (Παρ. ΙΙ)

Monticola saxatilis Πετροκότσυφας (Παρ. ΙΙ)

Montifringilla nivalis Χιονόστρουθος (Παρ. ΙΙ)

Muscicapa striata Μυγοχάφτης (Παρ. ΙΙ)

Neophron percnopterus Ασπροπάρης (Παρ. ΙΙ)

Oenanthe hispanica Ασπροκώλα (Παρ. ΙΙ)

Oenanthe oenanthe Σταχτοπετρόλκης (Παρ. ΙΙ)

Oriolus oriolus Συκοφάγος (Παρ. ΙΙ)

Parus ater Ελατοπαπαδίτσα (Παρ. ΙΙ)

Parus caeruleus Γ αλαζοπαπαδίτσα (Παρ. ΙΙ)

Parus cristatus Σκουφοπαπαδίτσα (Παρ. ΙΙ)

Parus lugubris Κλειδωνάς (Παρ. ΙΙ)

Parus major Καλόγερος (Παρ. ΙΙ)

Parus montanus Βουνοπαπαδίτσα (Παρ. ΙΙ)

Parus palustris Καστανοπαπαδίτσα (Παρ. II)

Passer montanus Δενδροσπουργίτης (Παρ. II)

Pernis apivorus Σφηκιάρης (Παρ. II)

Phoenicurus ochrorus Καρβουνιάρης (Παρ. II)

Phoenicurus phoenicurus Κοκκινομούρης (Παρ. II)

Phylloscopus bonelli Βουνοφυλλοσκοπός (Παρ. II)

Phylloscopus collybita Δενδροφυλλοσκοπός (Παρ. II)

Phylloscopus sibilatrix Δασοφυλλοσκόπος (Παρ. II)

Picus canus Σταχτοτσικλιτάρα (Παρ. II)

Picus viridis Δρυοκολάπτης (Παρ. II)

Prunella collaris Χιονοψόλτης (Παρ. II)

Prunella modularis Θαμνοψάλτης (Παρ. II)

Pyrrhocorax graculus Κιτρινοκαλιακούδα (Παρ. II)

Pyrrhula pyrrhula Πύρρουλας (Παρ. II)

Saxicola ryberta Καστανολαίμης (Παρ. II)

Saxicola torquata Μαυρολαίμης (Παρ. II)

Serinus serinus Σκαρθάκι (Παρ. II)

Sitta europaea Δενδροτσοπανάκος (Παρ. II)

Sitta neumayer Βραχοτσοπανάκος (Παρ. II)

Strix aluco Χουχουριστής (Παρ. II)

Sylvia atricapilla Μαυροσκούφης (Παρ. II)

Sylvia cantillans Κοκκινοτσιροβάκος (Παρ. II)

Sylvia communis θαμνοτσιροβάκος (Παρ. II)

Sylvia currura Λαλοτσιροβάκος (Παρ. II)

Tichodroma muraria Σβαρνίτσα (Παρ. II)

Troglodytes troglodytes Τρυποφράχτης (Παρ. II)

Tyto alba Τυτώ (Παρ. II)

Upupa epops Τσαλαπετεινός (Παρ. II)

 

Θηλαστικά

Canis lupus L. Λύκος (Παρ.ΙΙ)

Pipistrellus savii Bonaparte Βουνονυχτερίδα (Παρ.ΙΙ)

Talpa caeca Savi Μεσογειακός Ασπάλακας (Παρ.ΙΙ)

Talpa europea L. Ευρωπαϊκός Ασπάλακας (Παρ.ΙΙ)

Ursus arctos L. Αρκούδα (Παρ.ΙΙ)

Capreolus capreolus Ζαρκάδι (Παρ.ΙΙΙ)

Erinaceus europeus L Σκαντζόχοιρος (Παρ.ΙΙΙ)

Felis silvestris Schreber Αγριόγατος (Παρ.ΙΙΙ)

Martes foina Exleben Κουνάβι (Παρ.ΙΙΙ)

Meles meles L. Ασβός (ΠαρΙΙΙ)

Mustela nivalis Νυφίτσα (ΠαρΙΙΙ)

Lepus europeus Pallas Κοινός λαγός (Παρ.ΙΙΙ)

Pipistrellus pipistrellus Schreber Κοινή νυχτερίδα (Παρ.ΙΙΙ)

Rupicapra rupicapra L Αγριόγιδο (Παρ.ΙΙΙ)

Sciourus vulgaris L. Σκίουρος (Παρ.ΙΙΙ)

Sus scrofaL. Αγριογούρουνο  (Παρ.ΙΙΙ)

 

Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ειδών της IUCN (Red Data Book)

To 1966 δημοσιεύτηκε το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ειδών (Red Data Book) της Διεθνούς Ένωσης για την Διατήρηση της φύσης και των Φυσικών Πόρων (International Union for Conversation of Nature and Natural Resources, IUCN) το οποίο και αποτέλεσε την πρώτη επίσημη καταγραφή των απειλούμενων ειδών διεθνώς.  Πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, δημιούργησαν τους εθνικούς καταλόγους απειλούμενων ειδών.

Με βάση, στους πίνακες που ακολουθούν αναγράφονται τα απειλούμενα είδη της περιοχής του όρους Βόρα καθώς και ο βαθμός της απειλής σύμφωνα με την ακόλουθη ταξινόμηση:

 

ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΑ - ENDANGERED (Ε)

Είδη που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν. Η επιβίωση τους είναι αμφίβολη, αν οι επιβαρυντικοί, για τα είδη αυτά, παράγοντες δεν πάψουν να υφίστανται. Περιλαμβάνονται ακόμη είδη των οποίων οι πληθυσμοί έχουν φθάσει σε κρίσιμο επίπεδο ή που οι βιότοποι τους έχουν μειωθεί τόσο δραστικά ώστε να είναι καταδικασμένα σε άμεσο κίνδυνο εξαφάνισης. Ακόμα περιλαμβάνονται είδη που πιθανώς έχουν εξαφανιστεί, αλλά που έχουν αναφερθεί συγκεκριμένα

τα τελευταία 50 χρόνια.

 

ΤΡΩΤΑ - VULNERABLE (V)

Είδη που πιστεύεται ότι θα περάσουν στην προηγούμενη κατηγορία στο άμεσο μέλλον, αν οι επιβαρυντικοί παράγοντες δεν πάψουν αν υφίστανται. Περιλαμβάνονται είδη των οποίων οι περισσότεροι ή όλοι οι πληθυσμοί μειώνονται από την υπερεκμετάλλευση, την εκτεταμένη καταστροφή των βιοτόπων ή άλλες περιβαλλοντικές διαταραχές. Ακόμη τα είδη με πληθυσμούς που έχουν μειωθεί σοβαρά και η προστασία τους δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμα και είδη με υγιείς πληθυσμούς που κινδυνεύουν από σοβαρούς αρνητικούς παράγοντες σε όλη τους την εξάπλωση.

 

ΣΠΑΝΙΑ - RARE (R)

Είδη με περιορισμένη παγκόσμια εξάπλωση που τώρα δεν ανήκουν στις κατηγορίες “κινδυνεύοντα” ή “τρωτά”, αλλά απειλούνται. Αυτά τα είδη συνήθως βρίσκονται σε περιορισμένες γεωγραφικές περιοχές ή βιότοπους, ή εξαπλώνονται σε ευρύτερες περιοχές αλλά έχουν μικρές πυκνότητες.

 

 

 

ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΑ - INDETERMINATE (I)

Είδη που είναι γνωστό ότι ανήκουν στις κατηγορίες 'κινδυνεύοντα', 'τρωτά', ή 'σπάνια', χωρίς να υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να καταγούν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες.

 

ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ ΓΝΩΣΤΑ - INSUFFICIENTLY KNOWN (Κ)

Είδη που είναι πιθανόν (αλλά όχι απόλυτα γνωστό, λόγω έλλειψης στοιχείων) ότι ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες.

 

 

ΧΛΩΡΙΔΑ

 

Aethionema saxatile (L.) R. Br. in Aiton subsp. oreophilum Andersson et al.            K

Anthemis cretica L. subsp. columnae (Ten.) Franzen                                                        R

Dianthus myrtinervius Griseb. subsp. caespitosus Strid & Papanicolaou                  R

Festuca koritnicensis Hayek & Vetter                                                                                     R

Fritillaria gussichiae (Degen & Dorfler) Rix                                                                            R

Onosma heterophyllum Griseb.                                                                                                                V                                                  

Onosma visianii Clementi                                                                                                             R

Ophrys sphegodes Mill. subsp. hellenae (Renz) D. M. Moore                                       R

Peucedanum lavrentiadis Strid & Papanicolaou                                                                 K

Pedicularis olympica Boiss.                                                                                                         R

Ranunculus cacuminis Strid & Papanicolaou                                                                     V

Ranunculus fontanus C. Presl in J. & C. Presl                                                                       R

Ramonda serbica Pancic                                                                                                              V

Rhinanthus pindicus (Sterneck) Soo                                                                                       R

Viola brachyphylla W. Becker                                                                                                    R

Viola eximia Form.                                                                                                                         R

 

                                                                                               

 

ΠΑΝΙΔΑ

 

Αμφίβια

Hyla arborea                      Δενδροβάτραχος               +

[+ : Στο Κόκκινο βιβλίο αναγράφεται με την ένδειξη 'ενδημικά υποείδη στον Ελληνικό χώρο']

 

Ερπετά

Testudo graeca                              Χελώνα                                                  V

Testudo hermanni                         Χελώνα                                                 V

                               

Ορνιθιπανίδα

Ciconla nigra                                      Μαυροπελαργός                             Ε

Gypaetus barbatus                         Γυπαετός                                             Ε

Neophron percnopterus                               Ασπροπάρης                                     V

Gyps fulvus                                        Όρνιο                                                    V

Circus aeruginosus                          Καλαμόκιρκος                                  V

Circus pygargus                                                Λιβαδόκιρκος                                   Ε

Buteo rufinus                                     Αετογερακίνα                                   R

Aquila pomarina                              Κραυγαετός                                      V

Aquila heliacal                                   Βασιλαετός                                        Ε

Aquila chrysaetos                            Χρυσαετός                                        V

Hieraaetus fasciatus                       Σπιζαετός                                            V

Falco naumanni                                               Κιρκινέζι                                              V

Falco eleonorae                                                Μαυροπετρίτης                                             Κ

Falco cherrug                                     Στεπογέρακο                                     I

Falco peregrines                               Πετρίτης                                            K

Bonasa bonasia                                               Αγριόκοτα                                          I

Coturnix coturnix                             Ορτύκι                                                K

Ficus canus                                         Σταχτοτσικλιτάρα                           R

Dendrocopos leucotos                   Λευκονώτης                                       R

Ficedula semitorquata                   Δρυομυγοχάφτης                            R

Tichodroma muraria                      Σβαρνίστρα                                       R

Lanius minor                                     Γαϊδουροκεφαλάς                           K

 

Θηλαστικά

Canis lupus L.                                                     Λύκος                                                V

Capreolus capreolus                                       Ζαρκάδι                                            V

Erinaceus europeus L.                                    Σκαντζόχοιρος

Felis silvestris Schreber                                  Αγριόγατος                                     E

Martes foina Erxleben                                   Κουνάβι

Meies meles L.                                                   Ασβός                                                V

Mustela nivalis                                                  Νυφίτσα

Lepus europeus Pallas                                    Κοινός Λαγός

Pipistrellus pipistrellus Schreber             Κοινή νυχτερίδα                              E

Pipistrellus savii Bonaparte                          Βουνονυχτερίδα                            Ε

Rupicapra rupicapra L                                    Αγριόγιδο                                         R

Sciurus vulgaris L.                                            Σκίουρος

Sus scrofa L.                                                       Αγριογούρουνο

Talpa caeca Savi                                               Μεσογειακός ασπάλακας           K

Talpa europea L                                                Ευρωπαϊκός ασπάλακας              K

Ursus arctors L.                                                                 Αρκούδα                                            E

Vulpes vulpes L.                                                Αλεπού