Zlatko Gorgievski painted a view of the St. Dimitri Church in Xifiani.

Church of St.Dimitri in Xifiani

Icon,23 X 39 cm

Church of St.Dimitri in Xifiani

Oil in canvas,60x70 cm

Church of St.Dimitri in Xifiani

Oil in canvas,60x70 cm