Η Αγγελική Αυγητίδου παρουσίασε τα ευρήματα μίας επιστήμονα που επισκέφτηκε τους καταρράκτες στη Νότια και το Mαύρο Δάσος στην Όρμα.

Χερσαία Ανθρώποδα

Video, performance ,Διαστάσεις μεταβλητές